Lagen om digital tillgänglighet

lagen om digital tillgänglighet

Vad är digital tillgänglighet? Vilka är kraven? Och varför ska du bry dig.

Om lagen för digital tillgänglighet i korthet

Den 2 december 2016 stod det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet. Det gäller för alla användare, inklusive personer med funktionsvariation.

Lagarna handlar alltså om att anpassa och uppdatera digitala tjänster såsom webbplatser och mobila applikationer för att göra dem tillgängliga för alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar såsom exempelvis hörsel- eller synnedsättning, eller skriv- och lässvårigheter. Det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och om att göra det möjligt för alla personer att delta i vårt digitala samhälle.

Vad innebär digital tillgänglighet

Tillgänglighet handlar i grund och botten om att ge personer tillgång till något, oavsett förmåga eller situation. När det gäller digital tillgänglighet är ett exempel att innehållet på en webbplats är anpassad i kod för att s.k. skärmläsare ska kunna läsa upp texten för en person med synnedsättning.

Genom digital tillgänglighet ser vi till att ingen, oavsett funktionsförmåga, förhindras att ta del av internet som helhet. En funktionsvariation eller ett handikapp kan vara permanent, temporärt eller beroende av ett visst tillstånd eller situation. En permanent funktionsvariation är t.ex. blindhet, dövhet eller stumhet. Ett temporärt handikapp är exempelvis en person som brutit armen, dvs. ett handikapp som varar under en begränsad tid eller period. Ett handikapp som är beroende av ett visst tillstånd eller situation syftar till exempelvis en situation där du inte kan se eller titta på någonting för att solen skiner. Du behöver således ha tillgång till alternativa sätt att ta till dig information.

Varför är det viktigt

Vi lever i en digital värld där internet och webben som helhet är en mycket viktig resurs i våra liv. Vi förlitar oss på och är beroende av digitala verktyg och internet för alltifrån sjukvård, bankärenden, utbildning och anställning till statliga förpliktelser, fritidsaktiviteter och handel. Därför är det viktigt att webben är tillgänglig för alla, för att erbjuda en jämställd tillgång och möjlighet för alla. En tillgänglig webb tillåter alltså personer med eller utan funktionsvariationer att aktivt delta i det samhälle vi lever i.

En webbplats som inte är tillgänglig riskerar att utelämna många potentiella kunder. Exempelvis någon av de 1,5 miljoner personer i Sverige som hör dåligt, eller någon i de 25 procent av den Svenska befolkningen som har problem med att läsa.

Ytterligare en anledning till varför du ska bry dig om digital tillgänglighet är att det går hand-i-hand med andra best practices för exempelvis design av mobila applikationer, användarvänlighet och sökmotoroptimering.

Hur påverkas ni av den nya lagen

Det är i första hand myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ (alltså aktörer som anses vara en upphandlande myndighet) som ska uppfylla kraven. Här ryms även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Men, även om ni inte ingår i någon av ovan nämnda kategorier finns det som sagt anledning att se över era digitala tjänster och rätta er efter de nya kraven. En mer tillgänglig webbplats eller digital tjänst gör att ni når ut till en bredare publik och säkerställer också att ni har en användarvänlig webbplats som hjälper era besökare att hitta den information de söker.

Ytterligare en anledning till att ni vill ha en tillgänglig webbplats är att det går hand i hand med god sökmotosoptimering. Ett välstrukturerad webbplatsinnehåll når inte bara ut till fler personer utan blir också mer synlig och indexerbar för sökmotorer.

Viktiga datum – När börjar kraven gälla

23 september 2019

Webbplatser, som offentliggjorts efter 23 september 2018, ska ha rättat sig efter kraven.

23 september 2020

Befintliga webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018 ska ha rättat sig efter kraven.

22 juni 2021

Publika mobila applikationer ska följa kraven från och med detta datum.

Intranät och extranät som publicerats före 23 september 2019 har ingen bestämd deadline för när de ska vara tillgängliga. Görs däremot en omfattande översyn av intranät eller extranät ska de göras tillgängliga.

Vilka är kraven

Kort sagt så handlar kraven om att utforma webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa samt (i den mån det går) även innehåll som sprids via t.ex. sociala medier så att de uppnår åtminstone nivå AA i version 2.1. av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), mer om det nedan. Utöver det ska det finnas ett formulär på er webbplats där användare kan kontakta er för att informera om brister de upptäcker som förhåller sig till ovan riktlinjer och begära att få det åtgärdat. Det ska också regelbundet publiceras en tillgänlighetsredogörelse som visar vad ni har gjort för att uppfylla kraven samt vilka undantag och eventuella alternativa anpassningar ni har gjort. Redogörelsen ska också innehålla en länk till ovan nämna formulär och en länk till den person eller instans hos er som har tillsynsansvar.

WCAG är internationellt grundade rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. WCAG är framtagen av standardiseringsorganet World Wide Web Consortium (W3C) vilka sammanställer kunskaper från en bred grupp användare och experter. WCAG innehåller 78 kriterier indelade i tolv riktlinjer. De kategoriseras in i de fyra övergripande principerna: möjlighet att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust och finns i tre nivåer; A, AA och AAA.

Här kan du se en översikt av de 50 riktlinjer som ingår i WCAG version 2.1, som är basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Så kan Bazooka hjälpa er

På Bazooka har vi ett spektrum av kompetenser som täcker in samtliga områden som berörs av lagen om digital tillgänglighet. Hos oss jobbar frontend- och backendutvecklare som har koll på koden, designers och interaktionsdesigner som har koll på användarvänlighet, färg, form och kontrast och personer med strategisk kompetens som har koll på vad som krävs av innehållet i era digitala tjänster och webbplatser.

Genomlysning av er webbplats

Som ett första steg för att säkra att er webbplats håller en godkänd standard för digital tillgänglighet bokar vi gärna in ett möte med er för att gå igenom er webbplats eller digitala tjänst. Vi gör sedan en genomlysning av er webbplats vilket resulterar i en rapport med förslag på brister samt förbättringar som kan göras.

Implementering av förbättringar

Om ni vill gå vidare blir nästa steg att vi implementerar de rekommenderade förbättringarna oavsett om de gäller design och interaktionsdesign (utformning, färg, kontrast, innehållsstruktur) eller kod (backend eller frontend) för att er digitala tjänst eller webbplats ska uppnå kraven för digital tillgänglighet.

Användbarhetstester

Vi utformar och utför användbarhetstester på er specifika målgrupp eller särskilt utvalda målgrupper. Användbarhetstester kan antingen utföras innan genomlysningen av er webbplats eller digitala tjänst, som underlag för att identifiera brister, alternativt när rekommenderade förbättringar har implementerats för att säkerställa att de implementerade förändringarna uppnår den förväntade tillgänglighetsnivån.

Låter det intressant?

Hör av dig via mail till hej@bazooka.se

  • Tillgänglighet