Bazookas ordlista

A

Accordion (dragspel)

Det kallas för accordion när vi exempelvis på en webbplats döljer text som går att “fälla ut” och “fälla ihop” som ett dragspel med ett klick, eller mouse-over.

Agil

Flexibel och lättrörlig. Agil utveckling är ett samlingsnamn för ett antal metoder som kan användas vid utveckling av programvara, de kallas även lättrörliga metoder eller iterativa metoder. Hela den agila processen är iterativ, vi utvecklar, testar och förfinar löpande, om och om igen. Den agila processen är också inkrementell; det läggs till en funktion i taget till den slutgilitga produkten tills den är komplett.

Idag används agila metoder till annat än bara utveckling. Att arbeta agilt innebär att vi utforskar problem och löser saker efter hand vi får mer kunskap. Teamet är medvetet om att vi har minst kunskap i början av ett projekt, och mest kunskap i slutet. I projektsammanhang görs jämförelsen med vattenfallsmodellen där alla krav och lösningar är bestämda från början vilket gör ett projekt mer trögrörligt och svårt att ändra.

Android

Ett operativsystem utvecklat av Google. Det är open source och används av många olika telefon/enhets-tillverkare i en mängd olika utföranden.

Användargränssnitt (User interface, UI)

Ett användargränssnitt eller UI (user interface) syftar ofta till det en användare ser på skärmen. Det är förhållandet mellan människan och tekniken och det som gör det möjligt för människan att utföra olika aktiviteter i ett visst program eller på en webbplats.

Användbarhetstester (User testing)

Användbarhetstester (kallades förr användartester) syftar till att testa en produkt eller tjänst med dess tilltänkta användare. Ett användbarhetstest kan göras väldigt tidigt i ett projekt för att ta reda på information om hur en produkt eller tjänst ska utformas för att tillgodose användarens behov, likaså kan ett användbarhetstest utföras med prototyper eller mock ups under arbetets gång eller med en produkt eller tjänst som är färdig för lansering eller redan lanserad. Syftet med ett användbarhetstest beror lite på vilken typ av användbarhetstest man utför och i vilken fas i arbetet som testet utförs. Generellt vill man få information om eventuella problem eller hinder som användaren stöter på i produkten eller tjänsten. Det kan exempelvis handla om att en aktivitet eller funktion i produkten eller tjänsten inte är utformad på ett sätt som användaren förstår. Genom att göra användbarhetstest kan vi omarbeta produkter och tjänster för att de ska bli enklare för målgruppen att använda och på så sätt också öka användandet och värdet av produkten för målgruppen. Klicka här för att läsa mer om Kvantitativa användbarhetstester och här för att läsa mer om Kvalitativa användbarhetstester!

API

Förkortning av Application Programming Interface, ett gränssnitt för att olika applikationer ska kunna kommunicera med varandra, antingen internt eller över t.ex. ett nätverk. Ofta används det för att integrera olika tekniska lösningar med varandra.

Arkitektur

Överblickande mjukvarudesign för ett projekt, beskriver hur olika komponenter ska interagera och definierar vissa strukturer som sätter grunden för resten av projektet. Att ändra arkitekturen i ett projekt efter att projektet är påbörjat är som regel både dyrt och omständigt.

Art Director (AD)

En art director är den person som är ansvarig för och utformar den grafiska och visuella stilen i exempelvis digitala projekt där en webbplats ska formges.

Artikelsida

När en webbplats byggs används olika sidtyper. En artikelsida är ofta uppbyggd som en traditionell artikel med rubrik, ingress, brödtext och ofta med möjligheten att lägga in bilder, tabeller, video eller andra grafiska eller rörliga element.

B

Back end (utveckling)

Generellt omfattar det hantering, bearbetning och lagring av data, men även integrationer med andra system (eller öppna upp för att andra system skall kunna integrera med produkten). Back end utveckling handlar oftast om det som sker bakom kulisserna och det som händer på servrarna.

Backlog

Egentligen product backlog. En sammanställning alla de krav man har på en produkt/tjänst. Kraven ska gärna vara dokumenterade som en ”user story”. Backloggen ägs och prioriteras av produktägaren eftersom produktägaren är den som vet vilka delar som är viktigare än andra. Högst upp är viktigast. Produktägaren prioriterar hela tiden om i backloggen eftersom det tillkommer ny information och nya krav. Allteftersom projektet framskrider får man en tydligare bild av vad kraven/user stories innebär och de delas upp och förfinas när de hamnar högre upp i prioriteringen.

Bot

Förkortning av robot. I webbsammanhang avser bot ett program som kör automatiska uppgifter (skript) över internet. Typiska bot-uppgifter är enkla och strukturellt repetitiva och utförs mycket snabbare än vad som är möjligt för en människa. Det finns på vissa webbplatser ett automatiserat frågemanus med förvalda svar där du kan få svar på frågor om exempelvis formulär. Bazooka har byggt boten Bobbot för Barnombudsmannens räkning där barn kan ställa frågor om barnkonventionen på ett lekfullt sätt och få svar av figuren Bobbot. Testa själv genom att klicka här!`

Bounce rate

Den andel besökare på en webbplats som stänger ner sidan direkt efter att de kommit dit.

Brainstorm (idéstorm, bolla idéer)

En brainstorm är en metod för att gemensamt lösa problem eller komma på nya idéer. Oftast är det en grupp personer från olika skrån som samlas för att komma på idéer eller lösningar kring ett problem eller en uppgift. En av grundpelarna i metoden är att tankar och idéer ska få flöda fritt – ingen idé fel eller dålig – och alla deltagare ska kunna föra fram sin idé utan att bli avbruten.

Breakpoint

En term som oftast används av designers och utvecklare som arbetar med frontend. Det innebär en brytpunkt när designen behöver anpassas/uppdateras för en specifik skärmstorlek. Vid en viss bredd kommer en mobilanpassad design inte längre se snygg ut och då bör en designanpassning till bredare skärm (tex tablet) göras. Designen har då en breakpoint mellan mobil och tablet. Det kan sedan finnas ytterligare en breakpoint om den tabletanpassade designen inte längre ser bra ut efter en viss bredd.

Brödsmulor (breadcrumbs)

Ett brödsmulespår används ofta i användargränssnitt och på hemsidor som en navigationshjälp för att illustrera var i en hierarki du befinner dig. Brödsmulor kan finnas inom program, dokument och på webbplatser. Själva termen härstammar från spåret av brödsmulor som lämnades av Hans och Greta i sagan med samma namn.

C

Call to action (CTA)

Det betyder Uppmaning till handling. Det är en komponent som leder besökaren på hemsidan vidare på önskat sätt, ofta kan det handla om en knapp, men den ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle.

CMS (Content Mangement System)

Även kallat ett innehållshanteringssystem, är ett system för att hantera och publicera information, t.ex. artiklar, nyheter, media, etc. Generellt finns det ett administrativt gränssnitt, där man kan skapa och redigera artiklar, och ett publikt gränssnitt, där besökare kan ta del av informationen.

CMYK

CMYK är en blandning av färg som används inom tryck, dvs. färg som läggs på papper eller annat material som synliggörs genom reflekterat ljus. Förkortningen CMYK står för de fyra primärfärgerna i den subtraktiva färgblandningen – Cyan, Magenta, Yellow och Key colour (svart).

Code Review (kodgranskning)

Code Review, eller kodgranskning, är ett arbetssätt som innebär att utvecklare granskar och ger återkoppling på varandras kod. Syftet är att öka kvaliteten genom att få ett extra par ögon på lösningen, förebygga buggar och lägga grunden för hållbar kod. Detta arbetssätt bidrar även till ökad spridning av kunskap och kompetens bland våra utvecklare.

Copywriter (Copy)

Copy syftar till text, ofta reklamtext eller den text som ska presenteras på exempelvis en webbplats eller annat kommunikationsmaterial. En copywriter jobbar med att skriva reklamtexter, tänka ut idéer och utforma den skrivna kommunikationen för ett företag.

CRM (Customer Relationship Management)

CRM ett system som hanterar kunder och kundrelationer för ett företag. Kan innehålla olika delar som kundregister, kundsupport, riktad marknadsföring etc.

CSS (Cascading Style Sheets)

Det är en stilmall som bestämmer hur hemsidan ska visas, med till exempel typsnitt, textstorlekar och färger. Det är främst med CSS vi kan göra en hemsida responsiv genom att ge olika stilinstruktioner beroende på plattform, skärmstorlek och upplösning. Det kan hända att vi säger att vi ”stajlar” något när vi skriver CSS. Se även HTML/CSS.

D

Datadriven utveckling (Growth Hacking)

Datadriven utveckling kan också kallas för growth hacking, innebär ett utvecklingsarbete som grundar sig på insamlad data, där taktiska och strategiska beslut tas utifrån en analys av den data som samlas in (tex Google Tag manager). Syftet med growth hacking är tillväxt och är ett pragmatiskt synsätt på strategi med resultat i fokus. För att jobba med datadriven utveckling måste det finnas en befintlig webbplats eller att det snabbt byggs ett grundprojekt/en MVP med tjänsten eller webbplatsens kärna. Därifrån vidareutvecklas webbplatsen mot uppsatta mål och utifrån faktiska siffror. Growth hacking baseras alltså inte på gissningar om vad användarna gör eller behöver, utan det finns konkret data att använda som beslutsunderlag.

Deploy

Att göra en mjukvaruprodukt tillgänglig för användning, t.ex. att lansera en hemsida. Beroende på projektets typ och natur så kan deployprocesser se olika ut, och är oftast till viss del unika för varje projekt. Processen att lansera en mobilapplikation är således helt annorlunda än lanseringen av en webbshop. I vissa fall går det att automatisera stora delar av en deployprocess.

Drupal

Är ett populärt innehållshanteringssystem (se CMS). Drupal är skrivet i programspråket PHP och därför lätt att flytta mellan olika leverantörer, utvecklare etc. Drupal har ett stort community-engagemang med många tredje-parts-moduler som kan användas av alla, vilket också bidragit till dess popularitet.

E

Epic

En otroligt omfattande user story som behöver brytas ned i flera features som i sin tur bryts ned i många tasks. Ex: jag som semesterfirare vill kunna boka en flygbiljett över nätet för att kunna åka på semester. Läs här om vad en User story är!

F

Feature branch

En avgrening i Git för att separera utvecklingen av en ny funktion utan att det stör resten av systemet. Läs mer om Git här!

Flow

Ett slags flyt i arbetet som alla team vill uppnå. Team med flow är självstyrande och tar hjälp av varandra. Alla arbetar mot samma mål på ett fokuserat sätt. Kan liknas vid barns lek när den är som bäst: att tappa känsla för tid och rum i total närvaro och med tillgång till sin fantasi och uppfinningsrikedom. Svårt att förklara, men när du väl hamnar där vet du precis! Läs om Team här!

Front end (utveckling)

Generellt omfattar det att översätta designen till ett programmerat gränssnitt som sedan kan användas i produkten. Ofta är det frågan om utveckling för klientsidan av applikationen, dvs. det synliga samt det interaktiva i produkten och ibland även lättare bearbetning av data. Exempel på tekniker/språk; javascript, html, css, jquery, react, angularjs.

G

Git

Ett versionshanteringssystem som används i de flesta projekt hos Bazooka. Med git skapas historik över filer vilket ger möjlighet att gå tillbaka till tidigare versioner av produkten/applikationen. Det går även att följa hur applikationen har utvecklats samt se vem som har gjort vilka ändringar. En viktig del av ett versionhanteringssystem är att hantera situationer där flera personer har gjort ändringar på samma ställe – utan denna funktionalitet är det nästintill omöjligt att vara flera utvecklare i ett projekt.

Git flow

En arbetsprocess med git-versionshantering. Ett slags versionshantering både för kod som är under utveckling och för olika lanseringar så att det blir lättare att testa kod som är under utveckling innan en lansering görs, samt att det går att gå tillbaka till tidigare lanseringar som är knutna till just den delen av kod som lanserats.

Gradient

Ett område där en färg gradvis övergår i en annan färg.

Grafisk profil (Grafisk guide/Brand Guide)

En grafisk profil är en samling regler om hur en organisations grafiska och visuella kommunikation ska se ut och användas. Om exempelvis ett företag inte har en grafisk profil blir kommunikationen oundvikligen spretig och kvaliteten blir så småningom lidande med den potentiella följden att företaget uppfattas som oprofessionellt och opålitligt.

Grid

Inom grafisk design pratar vi ofta om en webbplats grid. Griden kan beskrivas som en ram inom vilken innehållet på webbplatsen visas. En grid används både i den grafiska utformningen av webbplatsen samt i utvecklarnas arbete när de sätter upp ramverket för webbplatsen och den ram som webbplatsens innehåll förhåller sig till vid olika skärmstorlekar (exempelvis desktop respektive mobil skärm).

Growth Hacker

En growth hacker är en kombination av en utvecklare, marknadsförare och statistiker vars fokus är tillväxt, baserat på datadrivna beslut.

Growth Hacking

En marknadsföringsstrategi som grundar sig i datadriven utveckling. Alla experiment ska vara möjliga att mäta, testa, utvärdera och skala upp. Growth hacking fokuserar på tillväxt. Se även datadriven utveckling.

GUI (Graphic User Interface)

Det handlar i princip om visuella hjälpmedel för att underlätta kommunikation mellan dator och användare. Tex ikoner, menyer, muspekare. Se även headless browser.

H

Headless browser

En webbläsare som inte visar upp eller renderar sidor på skärmen (eller i ett GUI), utan istället hanterar allting virtuellt. Används för att t.ex. köra automatiserade tester på kodbaser.

Headless CMS

Ett CMS, ett innehållshanteringssystem & publiceringsverktyg, som enbart har administrativa och/eller redaktionella verktyg, där CMS:et agerar som en datakatalog, och sedan visar upp datan via olika API:er till andra tjänster (t.ex. en mobilapplikation, eller en SPA).

Hero

En hero är ytan högst upp under sidhuvudet på en start- eller artikelsida med, oftast, en bred bild och lite text. Den presenterar oftast det viktigaste innehållet just nu och/eller sätter en stämning.

Hinder

I det agila arbetet, liksom i livet i övrigt, är det något som stoppar upp arbetet, antingen för en enskild teammedlem eller hela teamet. Det är scrum masterns uppgift att se till att hinder försvinner, ex genom att sätta en teammedlem i kontakt med någon som kan hjälpa till, eller få svar på frågor från uppdragsgivaren. Läs här om hur vi jobbar Agilt!

HTML (HyperText Markup Language)

Det är ett märkspråk för hypertext och är en del av den grundläggande standarden för WWW. HTML anger en hemsidas struktur, metainformation och bara till liten del hemsidans utseende. Vi kallar ofta HTML för det mer generella “markup”. Se även markup markup och HTML/CSS.

HTML/CSS

Det är frontendtekniker. Se även HTML HTML och CSS.

Huvudmeny

Är en del av navigationen på exempelvis en webbplats. Det kan finnas olika menyer för att du ska kunna navigera rätt och hitta det du behöver. Huvudmenyn är den högsta nivån i navigationen och finns oftast högst upp.

Hybrid-app

En app som (oftast) är byggd med webb-teknik men som paketerats i ett “native-skal”. “Skalet” ger appen tillgång till enhetens alla funktioner och man kommer på så sätt runt den största nackdelen med vanliga webb-appar, som annars kan vara ganska begränsade. En annan fördel med hybridappar är att man bara behöver utveckla en version av appen; man behöver dock paketera appen separat för varje plattform, men det är oftast automatiserat och tar inte lång tid. Läs även om native-appar och webb-appar.

I

Inkrementell

Stegvis ökning, bit för bit, delar som bygger på varandra som lego-bitar. Den agila processen är inkrementell; där läggs en funktion i taget till den slutgilitga produkten. Läs här om vår agila process!

Interaktionsdesigner (User Experience Designer, UX)

Interaktionsdesignern eller UX-designern har användaren i fokus och skapar den arkitektur som ligger till grund för exempelvis en hemsida, produkt eller programvara. Interaktionsdesignern analyserar och utformar samspelet mellan människan (eller användaren) och tekniken. En interaktionsdesigner ritar ofta wireframes, gör användbarhetstester och jobbar tätt ihop med art director och utvecklare.

InVision

InVision är ett verktyg vi använder för att göra klickbara prototyper av exempelvis webbplatser eller appar. Med InVision kan vi med enbart designskisser och bilder ge en känsla för hur en webbplats eller app kommer att fungera när den är utvecklad och kodad. Vi använder oss också av InVision när vi vill göra användbarhetstester i ett tidigt stadie, innan utvecklingsfasen påbörjas. Läs här om vad en Prototyp är!

iOS

Operativsystemet som finns i iPhones och iPad.

Iteration

Iteration syftar till upprepning. Inom det agila arbetssättet itererar vi genom att vi delar upp arbetet i flera sprintar. En sprint upprepas alltså, men varje sprint innehåller nya delmoment i projektet. Hela den agila processen är iterativ, vi utvecklar, testar och förfinar löpande, om och om igen.
Läs här om hur vi jobbar Agilt!

J

Java

Ett av de vanligaste programmeringsspråken för webben (backend) och mobilappar. Operativsystemet Android och dess appar bygger på Java och det används av många större sajter som Google, Facebook, Amazon och Twitter.

Javascript

Det vanligaste programmeringsspråket på webben för frontend. Används framförallt när det behövs interaktivitet på webbsidor. På senare år har Javascript även blivit ett populärt backend-språk (tack vare Node.js) och det går även att utveckla mobilappar med Javascript (se Webb-app och Hybrid-app).

K

Kanban

En tavla som visualiserar progressen i arbetet med en produkt/ett projekt. Den brukar ofta innehålla tre kolumner: ”inte påbörjat”, ”påbörjat” och ”klart”, eller motsvarande där olika arbetsuppgifter representeras av post-it-lappar. Varje teammedlem ansvarar för själv flytta den post-it-lapp hen arbetar med till rätt kolumn och markera uppgiften med sin signatur/avatar vilket ger överblick. Det vanligaste inom utveckling är att det också finns en kolumn: ”klar för test” före kolumnen “klar”. Den visualiseringstavla som används inom scrum kallas för scrumtavla. På Bazooka använder vi oss av verktyget Trello som kan användas som en digital kanban/scrumtavla. Klicka här och läs om Scrum! Klicka här om du vill läsa mer om Trello!

Konvertering

Konvertering betyder lite förenklat att få en användare på din webbplats att utföra de handlingar du vill att den ska göra. Det kan tex för en webbshop innebära att användaren ska genomföra ett köp. För en nyhetssida kan det vara att användaren ska börja prenumerera på nyhetsbrev, och för en digital byrå att användaren ska klicka på hej@bazooka.se för att ställa en fråga eller skicka in en förfrågan :D . Det går att arbeta med konvertering på många sätt, bl a att se till att rubriker och texter, köp eller informationsflöden eller kontaktinformation är lättillgängliga och tydliga så att användaren utan hinder kan agera på det sätt du vill.

KPI (Key Performance Indicator, nyckeltal)

Är ett mätbart värde som används inom verksamheter för att visa riktning och måluppfyllnad. Genom att mäta de värden som anses vara viktiga för ett företags fortlevnad under en begränsad period, går det att utläsa hur bra företaget är på att nå sina mål. Det svåra är att ta fram “rätt” KPI:er som verkligen visar om utvecklingen går i den riktning som önskas. KPI:er måste också sättas i relation till varandra för att visa riktning. Det som är viktigt när KPI:er mäts är att följa upp för att se varför eller varför inte målen uppnåtts. På Bazooka brukar vi be våra uppdragsgivare att ta med sig sina KPI:er till den hypotesdrivna workshopen som brukar inleda ett projekt. Under workshopen kan vi också tweaka KPI:erna och ibland komma på nya.

Kvalitativa användbarhetstester

Kvalitativa användbarhetstester syftar till exempelvis intervjuer med användare, där svaren är längre och frågorna öppna. Kvalitativa användartester ger alltså en djupare förståelse för användaren. Jämför med Kvantitativa användbarhetstester!

Kvantitativa användbarhetstester

Kvantitativa användbarhetstester syftar till tester som ger statistiska, kvantifierbara och generaliserbara resultat. Det kan exempelvis handla om en enkätundersökning där frågorna har fasta svarsalternativ och där resultatet av undersökningen visar en procentuell fördelning mellan svarsalternativen. Jämför med Kvalitativa användbarhetstester!

L

Landningssida (Landing Page)

En användares ingångssida på en wepplats. Användaren kan ha kommit dit från t.ex en kampanjsida, en annons, ett nyhetsbrev, eller ett sökresultat. Eftersom det är mer sällan en användare går rakt in på www.startsida.se än trillar in på en landningssida via en sökning bör egentligen alla viktiga landningssidor behandlas som en startsida. Därför är det smart att se över interaktionsdesign och SEO , sökmotoroptimering, på de sidor på din webbplats som är viktiga för din affär för att maximera konvertering.

Laravel

Ett populärt PHP-ramverk som förenklar utvecklingen av både små och stora backendprojekt. Se även PHP.

M

Markdown

En portabel och plattformsoberoende standard att formatera enkel text (exempelvis fetstil, kursivt, understruket etc) som sedan kan renderas till strukturerad och formaterad text i en rad olika format, t.ex. Pdf, HTML, etc.

Markup (taggar)

Text, ord, eller sekvens av tecken, ofta kallat taggar, som placeras vid vissa platser i en fil för att beskriva hur den filen ska visas upp eller för att beskriva dokumentets struktur. För webben används oftast HTML eller någon av dess varianter.

Mouse-over (hover)

En effekt som aktiveras när du för muspekaren över ett objekt eller en del av en text. Exempelvis kan en bild bytas mot en annan när muspekaren förs över bilden, vilket är vanligt i bland annat online-butiker.

MVP (Minimum Viable Product)

Ungefärligt översatt: minsta livskraftiga produkt. En produkt eller lösning som har exakt de saker som behövs för att kunna få ut den på marknaden och inget mer. Det allra nödvändigaste utan chokladsås, strössel och vispgrädde. Det minsta möjliga som kan levereras och användas av slutanvändare.

N

Native-app

En app som är skräddarsydd för en viss mobilplattform (t.ex. iOS eller Android). Native-appar utvecklas i det programmeringsspråk plattformen använder (Swift och Objective-C för iOS och Java för Android) och använder sig ofta av plattformens inbyggda gränssnittskomponenter (knappar, navigation, osv). Vill man ha samma app för flera plattformar behöver man utveckla separata versioner per plattform. Native-appar kan upplevas snabbare och mer sammanhörande med andra appar, än t.ex. webb-appar och hybrid-appar.

Node.js

Ett verktyg för att köra Javascript-kod utan en webbläsare. Med Node.js kan man skapa t.ex. kommandoradsverktyg eller serverlösningar skrivna i Javascript.

O

Opacitet

Är ett begrepp som används för att ange transparens, genomskinlighet.

Open source

Öppen källkod, generellt kod som utvecklas publikt (t.ex. på tjänster som github.com). Det behöver dock inte betyda att det är fritt att använda eller distribuera hur som helst. Open source-projekt publiceras ofta med olika sorters licenser, varav somliga tillåter att koden används i kommersiella produkter, medan andra inte tillåter det. Det kan även finnas andra krav från open source-licensen, t.ex. att referera till projektet i produkten. Exempel på olika licenser är GPL, BSD, MIT, Apache.

P

Pantone (Pantone Matching System, PMS)

Pantone är ett färgsystem för dekorfärger. Varje färg representeras av ett unikt namn och/eller nummer. Färgerna finns återgivna i färgkataloger på olika papperstyper. Färgleverantörer eller tryckerier blandar pantone färgen utifrån det unika färgreceptet som färgen har.

Phonegap

Ett verktyg för att skapa hybrid-appar. Med Phonegap kan man utveckla appar på samma sätt och med samma verktyg som man använder för att utveckla webbsidor. Phonegap paketerar webblösningen med ett “skal” som kan installeras som en vanlig app (på t.ex. iOS eller Android) och som ger tillgång till alla mobilens funktioner.

PHP

Ett av de vanligaste programmeringsspråken på webben för backend. Många publiceringsverktyg som t.ex. WordPress och Drupal är byggda med PHP, och det finns många open source-komponenter skrivna i PHP som går att använda i egna projekt. PHP används i någon utsträckning av de flesta större sajter som Google, Facebook och Wikipedia.

Pitch

En pitch är ett förslag, ofta i form av en presentation, som görs för att erhålla ett kontrakt för ett nytt projekt eller en ny kund.

Pixel, pixlar

En pixel syftar till ett hårfint upplyst område på en skärm, varav en digital bild är uppbyggd av flera pixlar.

Product backlog

En sammanställning av alla de krav man har på en produkt/tjänst. Kraven ska gärna vara dokumenterade som en ”user story”. Backloggen ägs och prioriteras av produktägaren eftersom produktägaren är den som vet vilka delar som är viktigare än andra. Högst upp är viktigast. Produktägaren prioriterar hela tiden om i backloggen eftersom det tillkommer ny information och nya krav. Kallas även backlog.
Allt eftersom projektet framskrider får man en tydligare bild av vad kraven/user stories innebär och de delas upp och förfinas när de hamnar högre upp i prioriteringen.

Produktionsmiljö

När en tjänst/webbplats genomgått tester och blivit godkänd flyttas den över till produktionsmiljön när det närmar sig lansering. Produktionsmiljön, eller livemiljön som det också kan kallas, är den miljö som webbplatsen ligger på när den är tillgänglig för användarna – den är publik. Alla ändringar som görs och publiceras i CMS:et syns direkt på webbplatsen, till skillnad från ändringar som publiceras i testmiljön, som bara är tillgänglig för dem som tilldelats åtkomst antingen genom t.ex. IP-styrning eller inloggning. I produktionsmiljön ska ingenting testas eller laboreras med då det kan göra att hela webbplatsen går ner, allt sådant ska göras i testmiljön.

Produktägare

De/den som äger syftet, målet och budgeten i ett uppdrag, alltså Bazookas uppdragsgivare. Det bästa för uppdraget är att produktägaren är EN person som hela tiden finns tillgänglig för projektet. Ofta får man ordna en produktägar-proxy om ex flera olika personers kompetenser behövs i rollen, eller om produktägaren i form av uppdragsgivaren inte kan delta som önskat. Då kan en person på Bazooka (projektledaren) företräda produktägaren och hela tiden hålla sig informerad om projektet hos ansvariga hos uppdragsgivaren. Det är alltid lättast med en ”äkta” produktägare som är fullt ut delaktig och aktiv i projektet.

Projektparadox

I början av ett projekt tas väldigt många beslut – kravspecifikationen skrivs, projektets storlek uppskattas och arbetet planeras. Men eftersom alla de besluten tas i början görs det i ett läge då man har som minst kunskap. Mest kunskap har man självklart i slutet av ett projekt – då är det lätt att se tillbaka och veta hur man borde ha gjort. Men då är det för sent. Detta kallas för projektparadoxen – att vi tror att vi behöver fatta alla stora, avgörande beslut i början av ett projekt när vi vet allra minst.
Istället för att fatta beslut innan vi vet tillräckligt, jobbar vi på Bazooka i små steg, som vi kallar sprintar. I varje steg analyserar vi det aktuella läget och vad vi vet just då och väljer ut det arbete som ger högst värde eller bäst resultat just då. Utvecklingen utförs sedan under en kort period (sprint), normalt 2-3 veckor. När perioden är över analyserar vi det aktuella läget igen och produktägaren väljer ut det mest relevanta återstående arbetet. På det här sättet garanterar vi att projektet hela tiden håller rätt riktning, och om riktningen skulle behöva ändras så märker ni – och vi! – det väldigt snabbt. Riskerna för onödigt eller felaktigt prioriterat arbete och pengar i sjön minimeras.

Prototyp (mock up)

En prototyp, även kallad mock up, är en ofärdig testversion av en produkt. I vissa fall byggs en prototyp i utvecklingsfasen av ett projekt och fungerar som ett verktyg för att kommunicera idéer och ge ett visuellt uttryck för ett koncept för att i ett tidigt skede utvärdera olika funktioner och flöden. En prototyp används ofta i användbarhetstester. Läs om användbarhetstester här!

Puff

En puff är en benämning inom journalistiken med som innebär reklam (för något). På en webbplats kan det finnas puffar med reklam. En puff kan också vara en klickyta, ofta i form av ett grafiskt element med en rubrik och eventuellt en kort ingress, som leder till en undersida eller något annat, ungefär som en länk.

R

React

Ett populärt Javascript-ramverk som förenklar utvecklingen av både små och stora frontendprojekt. Se även Javascript.

Responsiv design

Design för exempelvis en hemsida, app eller annat digitalt verktyg som är anpassat för de olika skärm-format och upplösningar som är vanliga. Allt från desktop till olika format på läsplattor och smartphoneskärmar. Enligt undersökningen Svenskarna och internet är svenskarnas behov moblie first, det vill säga att vi helst, och först och främst konsumerar digitalt i våra telefoner där vi både chattar, söker, handlar, bokar och dejtar.

Retrospekt (Retro)

Varje sprint (en avgränsad tid i ett projekt då ett bestämt arbete ska slutföras) avslutas med ett retrospekt, en återblick, som avhandlar resultatet av en sprint och hur vi kan förbättra produkten och samarbetet till nästa sprint och/eller projekt. Retrot ska generera tasks/saker att göra till nästa sprintbacklog som syftar till att förbättra samarbetet och produktresultatet till nästa sprint. Läs om Sprintbacklog här!

RGB

RGB är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått. De är grundfärgerna i additiv färgblandning och används vid digital grafisk formgivning.

Roadmap (färdplan)

En planering med långsiktigt perspektiv med flera hållpunkter då olika produkter eller andra delmål ska vara klara. Bokstavlig betydelse ‘vägkarta’. En roadmap kan vara översiktlig eller mer detaljerad. En roadmap kan omfatta ett eller flera olika projekt.

ROTI (Return Of Time Invested)

Enkel och snabb återkoppling, feedback, i direkt anslutning till något. Tar snabbt tempen på hur ett möte gått eller hur demon och arbetet i sprinten gått. Alla “klunsar” samtidigt fram hur pass väl investerad tiden i ett möte, en sprint eller en demo varit. Sämst 1 och bäst 4. Ställ sedan frågan till den som satt högst respektive minst poäng och låt dem förklara. Ta med dig om något ska ändras till nästa möte, sprint eller demo eller om någon ny rutin ska skapas för något som fungerat extra bra.

S

Scrum

Scrum är en term inom rugby då laget samlas i en klunga. Det är inte en förkortning och skrivs med gemener. Inom systemutveckling avses en viss metodik, ett specifikt ramverk inom agil metodik som numera även tillämpas inom annat än systemutveckling. Det handlar om ett ramverk för hur man arbetar inom vissa projekt. I scrum finns vissa roller: Product owner, scrum master och teammedlem. Man använder sig även av vissa metoder och verktyg: scrumtavla, sprintar, sprintplaneringsmöten, stand-up-möten och retrospekt bland annat.

Scrum master

En roll inom Scrum-ramverket, som ansvarar för att scrums metodik upprätthålls i projektet. En scrum master ska underlätta arbetet och undanröja hinder för teamets medlemmar.

SEO (sökmotoroptimering)

SEO är förkortning för Search Engine Optimization, det vill säga sökmotoroptimering. Ett samlingsnamn för det man kan göra för att öka en hemsidas rang i sökmotorer. Det handlar mycket om innehåll, men en hemsidas struktur och HTML spelar också stor roll.

Sidfot (footer)

Sektionen längst ner på hemsidan som följer med på alla undersidor. Innehåller ofta kontaktinformation och en utförligare navigation med viktiga länkar, t ex till sociala medier. Ibland har den en en sitemap: en karta över innehållet på hemsidan.

Sidhuvud (header)

Sektionen högst upp på hemsidan som följer med på alla undersidor. Innehåller ofta logotyp och huvudnavigering till de viktigaste sidorna/innehållet.

SPA (Single-Page Application)

Det är en webbapplikation där gränssnittet och interaktionerna sker dynamiskt på samma sida, och där renderingen hanteras helt hos webbläsaren. Jämför med traditionella hemsidor där navigationen sker genom att navigera mellan url:ar och där en server renderar och skickar sidan till webbläsaren.

Sprint

En avgränsad tid i ett projekt då arbete ska utföras. Arbetsuppgifter/tasks ur den mest prioriterade delen av produktbackloggen, nämligen sprintbackloggen ska slutföras. Arbetsresultatet av sprinten ska generera en delleverans (sprintmålet) till produktägaren/uppdragsgivaren som medför en nytta för kund/användare/slutanvändare. Exempelvis att det nu går att logga in på hemsidan. En sprint kan vara mellan en vecka och en månad.

Sprint backlog

Den del av den nedbrutna prioriterade produktbackloggen som just nu är viktigast att slutföra och som produktägaren valt ut till aktuell sprint. Dessa nedbrutna krav/user stories ska slutföras under sprinten. De specialister inom teamet (ex back end, designer, etc.) hjälper produktägaren med sin input om vilka tasks som behöver föregå andra och varför.

Sprintdemo (Sprintgenomgång/Sprintgranskning)

När vi i slutat av sprinten går igenom och visar upp vad teamet åstadkommit i denna sprint. För hela teamet och eventuella intressenter/stake holders.

Sprintmål

Den delleverans man vill uppnå med sprinten. Det man vill leverera till kund/uppdragsgivare/produktägare när sprinten är slutförd.

Sprintplanering

Det möte som inleder sprinten där man planerar sprintmålet och vad som ska ingå i det. Under mötet avhandlas hur mycket teamet hinner med, hur man ska få till en acceptabel delleverans till kunden och hur teamet ska lägga upp arbetet.

SSL / HTTPS

Krypterad HTTP-trafik, det vill säga att datan som skickas från servern till klienten är krypterad och skyddad från att tredje part ska kunna läsa av den eller manipulera den. Beroende på certifikat så kan även serverns identitet verifieras.

Stake holders

De intressenter som styr över ett projekt (ex. ledningsgrupp, styrgrupp, ägare e. dyl.).

Stand up (Daily stand up)

Dagligt möte då alla står upp, som helst ska hållas på samma plats och samma tid med hela teamet och begränsas till max 15 minuter. Det är inget arbetsmöte utan en kort lägesrapport som underlättar teamarbetet.
Varje teammedlem ska kortfattat redogöra för:
1) vad har jag gjort sedan sist
2) vad ska jag göra idag
3) mitt arbete hindras av…

Sticky

När en sid-komponent låses fast och alltid är synlig. Används ofta på meny-komponenter för att de ska vara tillgängliga oavsett var på exempelvis en hemsida du befinner dig.

Storyboard (bildmanus)

En storyboard, eller ett bildmanus, är som en slags tecknad serie som används för att visualisera steg i en film eller ett interaktivt medium. En storyboard är ett stöd för att visualisera exempelvis ett händelseförlopp vid användning av en produkt.

T

Task

Varje user story bryts ned i under-user stories, som vidare bryts ned till flera tasks, arbetsuppgifter, som måste utföras för att kravet som user storyn beskriver ska uppfyllas. Läs här om vad en User story är!

Team

En grupp som aktivt jobbar mot ett gemensamt mål och syfte. Ett team arbetar ständigt med utveckla sitt samarbete. Målet är ett självstyrande team med ”flow” där alla gemensamt tar ansvar för att lösa uppgiften.

Testmiljö

Testmiljön liknar produktionsmiljön, men vanliga användare har inte tillgång till den. En testmiljö används ofta för att kunna visa var projektet befinner sig under pågående utveckling, samt för att kunna testa nuvarande och kommande funktionalitet. Ofta testas funktionalitet i testmiljö innan den lanseras ut i produktionsmiljön.

Tick-tack

Ett sätt vi på Bazooka planerar arbetet på för att få ut mesta möjliga effekt av vår och uppdragsgivarens tid. Veckans första halva, mån-tis-ons, kallas tick och veckans andra halva, ons-tor-fre, kallas för tack. Arbetet för ett uppdrag koncentreras till antingen tick eller tack vilket gör att alla arbetar samtidigt med respektive uppdrag. Detta ökar effektiviteten och lämnar även utrymme för uppdragsgivaren att förankra inom sin organisation och fatta beslut som är viktiga för uppdraget.

Transparens

Genomskinlighet. När det gäller Bazookas arbetssätt pratar vi mycket om att vi vill vara transparenta mot våra uppdragsgivare. Vi för en öppen dialog och ger våra uppdragsgivare insyn i vad vi arbetar med och hur vi löser problem. Uppdragsgivaren är en aktiv part i våra processer och deltar aktivt i Trello, vår digitala visualiseringstavla, där framstegen i uppdraget dokumenteras. Läs mer om Trello här!

Trello

Trello är ursprungligen ett digitalt verktyg för att dela listor med exempelvis arbetsuppgifter där alla inbjudna teammedlemmar kan se de uppgifter som finns att göra, och vem som har tagit på sig vilka uppgifter. Detta verktyg används hos Bazooka som en digital scrumtavla/kanban/visualiseringstavla för att visa progressen under arbetet med en produkt.
Vi på Bazooka vill vara transparenta med vårt arbete och ser positivt på att ha en engagerad och involverad uppdragsgivare. Därför redovisar vi löpande vad vi arbetar med i Trello, där varje uppdrag har sin egen tavla. Vi styr alla diskussioner, frågor, svar och beslut till Trello för att enkelt kunna gå tillbaka och följa hur dialogen gick, varför ett beslut fattades och när. Uppdragsgivaren ser hela tiden vet vad som pågår, vad som är färdigt för återkoppling/godkännande och vad som är klart för lansering. Alla som arbetar i ett projekt ska vara aktiva i Trello för effektivitetens skull.

Tumnagel (thumbnail)

När vi pratar om en tumnagel syftar vi till en mindre beskrivning eller representation av någonting. På webbplatser ser vi ofta thumbnails som länkar i form av mindre versioner av till exempel en bild. En thumbnail är som en slags förhandsvisning av vad länken leder till.

Typsnitt (font)

Typsnitt eller fonter syftar till formgivningen eller stilen på en text. Ofta används två olika typsnitt eller stilar för rubriker respektive brödtext.

U

Umbraco

Det är ett innehållshanteringssystem (se CMS) baserat på .NET (dotNET). Det är open source och är ett populärt och billigare alternativ till andra innehållshanteringssystem (CMS:er) inom Microsofts ekosystem.

Undermeny

Är en del av navigationen på exempelvis en webbplats. Det kan finnas olika menyer för att du ska kunna navigera rätt och hitta det du behöver. En undermeny ligger under huvudmenyns nivå i navigationen.

Upplösning

När vi pratar om upplösning menar vi det antal pixlar eller punkter som utgörs av en sektion eller portion av en bildskärm. Man talar också ofta om upplösning i samband med digitala bilder och menar då storleken på bilden i antal pixlar eller punkter per tum. Generellt vill vi jobba med högupplösta bilder, dvs. stora bilder med många pixlar eller punkter per tum, då blir både kvaliteten och skärpan bättre i de produkter vi producerar.

User story

Det är det ett behov och en nytta som beskriver ett krav utifrån en slutanvändare. Man utgår från flera olika slutanvändare och formulerar många olika user stories som täcker in alla produktens funktioner. Det leder till fokus på vad som behövs istället för hur det ska lösas, behov i stället för lösning, det vill säga inga tekniska detaljer för tidigt.
User story-mall: Som en [ROLL] vill jag [AKTIVITET] för att [NYTTA].
Som en [ROLL] behöver jag [BEHOV] för att [NYTTA].
Vi på Bazooka kallar även user stories för utvecklarsagor.

Utveckling

I vår värld handlar det om programmering och kan delas upp i Front end och Back end.
Klicka här för att läsa om Front end (utveckling)!
Klicka här för att läsa om Back end (utveckling)!

W

Webb-app

En app som i egentligen är en webbsida, men som är anpassad för mobilt format. Appen körs i enhetens webbläsare, och kan få en egen ikon på hemskärmen. Webb-appar är mer begränsade än native-appar och hybrid-appar vad gäller vilka av enhetens funktioner de kan använda. En och samma webb-app fungerar oftast på alla plattformar, så länge det finns en webbläsare.

WIP (Work In Progress)

Vid användning av kanban (eller scrum-tavla/visualiseringstavla), fysisk eller digital (trello), kan man välja att begränsa antalet WIPs för att öka effektiviteten. Alla i teamet måste hjälpa till med befintliga uppgifter som är under arbete innan en ny uppgift påbörjas.
Läs mer om Trello här!

Wireframes

En wireframe är en enkel skiss på produkten eller tjänsten som ska utvecklas, exempelvis en webbplats. En wireframe kan ritas analogt eller digitalt och visar strukturen på innehållet, innan färg och form har börjat sättas. Man kan säga att en wireframe är en slags planritning över produkten och görs i svartvitt för att visa strukturen.

Wordpress

Är ett av världens mest populära blogg- och innehållshanteringssystem (se CMS). WordPress är skrivet i programspråket PHP, vilket är lätt att använda. I och med att det är så vanligt är det oftast lätt att flytta mellan olika leverantörer, utvecklare, etc. Det har publicerats en hel del tredje-part-plugins till WordPress, av varierande kvalitet och pris.

Workshop

Ordagrant verkstad eller studiegrupp. Men i bazookianska termer handlar det om ett arbetsmöte där en grupp under organiserade former löser ett problem på ett lekfullt och kreativt sätt. Ofta gör vi under en workshop av med väldigt, väldigt många post-it-lappar.