När Braille institutet skulle göra om sitt varumärke och sin visuella profil tog man designbyrån Applied Design Works till sin hjälp. En viktig del i arbetet med profilen var valet av typsnitt och för Braille var det givetvis nödvändigt att det var lättläst och så tillgängligt som det bara gick.

När man testade de klassiska typsnitten på användare med olika synnedsättningar märkte man snart att de alla hade olika svagheter: Bokstävernas former liknande varandra för mycket och smälte samman.

Trycksaker från Braille institute

Exempel på hur Atkinson Hyperlegible kan användas.

För att lösa problemet påbörjades designen av ett eget typsnitt som medvetet bröt mot vanliga typografiska regler. Syftet var att göra större skillnad på tecken som exempelvis ”R” och ”B” eller siffrorna ”8” och ”9”. Av estetiska skäl har de ofta samma mjuka kurvor men här har man medvetet gjort dem olika för att skilja dem åt.

Arbetet resulterade i ett typsnitt som fler användare kan läsa och som dessutom fått en väldigt stark särprägel. Det är givetvis subjektivt men mitt designöga tilltalas av att typsnittet har en så egen karaktär.

Typsnittet heter Atkinson Hyperlegible och testas och utvärderas i skrivande stund. Tanken är att det ska bli gratis att använda och man undersöker möjligheterna att göra det till en del av både Windows och MacOS för att nå ut till så många som möjligt.

Läs mer på thefastcompany.com